تأمین برق دستگاه حضور و غیاب

هنگام قطعی برق، چگونه از دستگاه استفاده کنیم؟

;